1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Fit&More „Więcej niż myślisz!”.

2. Fit&More „Więcej niż myślisz!”, zwany dalej Studio świadczy usługi w zakresie: Kalisteniki, Pole Dance, Dietetyki oraz zajęć sportowych i zajęć z kategorii Fitness.

3. Z usług Studio mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie honorowane w Studio.

3.1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym możliwość ich wykonywania.

3.2. W razie zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody oraz za szkody poniesione przez Studio.

3.3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Studio wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Studio bez podawania przyczyny.

4. Klienci, którzy korzystają z usług w Studio są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego, karnetu lub umowy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.1. Godziny otwarcia Studio są dostępne stronie internetowej www.fitmore.pl oraz w Studio.

4.2. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Studio.

4.3. W przypadku osób nieposiadających kart partnerskich, warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Studio jest zakup umowy, karnetu lub wejściówki oraz kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego i wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tzn. utworzenie konta w systemach teleinformatycznych, a także ewentualnego wydania spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z obiektu oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie właściwego pola na Kwestionariuszu Osobowym.

4.4. Wykupiony w Studio karnet, umowa lub wejściówka są imienne i nie mogę być wykorzystywane przez osoby trzecie.

4.5. Umowy i karnety są wystawiane na ilość wejść i/lub czas w nich określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.6. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie możliwość zamknięcia Studio w okresie świątecznym (święta państwowe oraz kościelne), a także w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego przeprowadzane prace remontowe lub z powodów innych, niezależnych od Studio.

4.7. Karnet, umowa lub wejściówka zakupiony Studio jest aktywowana w momencie zakupu.

4.8. Czas obowiązywania karnetów i umów ( w tym promocje) liczony jest od daty ich zakupu (dostarczenia go do Studio przed upływem daty ważności) i nie podlega przesunięciu na inny termin

4.9. W przypadku dokupienia kolejnej usługi do aktywnego karnetu/umowy ulegają one przedłużeniu o czas określony w aneksie.

4.10. Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane karnety i umowy – niewykorzystane treningi nie są podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności umowy bądź karnetu.

4.11. Cena umowy lub karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

4.12. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone stosowne oświadczenie.

4.13. W przypadku zaległości w płatnościach większej niż trzy miesiące Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pełna kwota zadłużenia pozostaje wymagalna i podlega procesowi windykacji.

4.14. Klientowi przysługuje prawo zawieszenia karnetu lub umowy na okres maksymalnie dwóch miesięcy. Minimalny okres zawieszenia to dwa tygodnie.

4.15. Zawieszenie może być realizowane jedynie w terminach od 1-go do 15-go dnia miesiąca, od 15-go do ostatniego dnia miesiąca lub od 1-go do ostatniego dnia miesiąca.

4.16. Zawieszenie na okres dwóch tygodni jest bezpłatne. Za zawieszenie miesięczne i dłuższe klient jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 29zł/miesiąc za pakiety Open Fitness, Men, Akrobatyki, Kalisteniki Kids lub 39zł/miesiąc za pakiet Pole Dance raz w tygodniu.

4.17. Opłata za zawieszenie powinna zostać uiszczona do każdego, pierwszego dnia miesiąca w okresie zawieszenia.

4.18. Zawieszenie nie działa wstecz i jest skuteczne wyłącznie gdy zostanie zgłoszone w Studio do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jego rozpoczęcie.

4.19. Zawieszenie nie może zostać zrealizowane w pierwszym oraz ostatnim miesiącu trwania karnetu lub umowy.

4.20. W przypadku wypowiedzenia umowy w okresie zawieszenia klient jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za jednomiesięczny okres wypowiedzenia

4.21.W trakcie trwania okresu zawieszenia klientowi nie przysługuje prawo uczestniczenia w zajęciach i treningach realizowanych w Studio.

4.22. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia karnetu lub umowy bez podawania przyczyny.

5. Udostępnienie karnetu, umowy lub wejściówki osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować wykluczeniem Klienta ze Studio bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

6. Zasady korzystania z umów i karnetów:

6.1. Klient, który posiadający ważną umowę lub karnet może uczestniczyć w dowolnie wybranych zajęciach zgodnie z rodzajem wykupionej usługi określając wcześniej ich dzień i godzinę. Wyjątkiem są sytuacje, w których na zajęcia zapisana jest maksymalna liczba osób określona przez Studio. W takich sytuacjach pierwszeństwo udziału w danych zajęciach mają osoby zapisane wcześniej na te zajęcia.

6.2. Osoby które 3 krotnie nie będą uczestniczyły w zajęciach nie odwołując rezerwacji, zostaną pozbawione możliwości dokonywania zapisów przez indywidualnie ustalany okres (maksymalnie 90 dni).

6.3. Odwołana rezerwacja jest skuteczna wyłącznie wtedy gdy została dokonana minimum 5 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć.

6.4. W przypadku braku odwołania rezerwacji uznaje się, iż klient był obecny na zajęciach, a obecność zostaje odliczona z ilości wejść dostępnych w karnecie – dotyczy karnetów z ograniczoną ilością wejść na treningi.

6.5. W przypadku nieobecności na zajęciach Pole Dance lub Akrobatyki istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z zajęć Pole Dance lub Akrobatyki w innym terminie, nie później jednak niż dwa tygodnie od nieobecności. W takim przypadku należy poinformować obsługę Studio o zamiarze skorzystania z zajęć w innym terminie przynajmniej 24 godziny przed danymi zajęciami.

6.6. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości skorzystania z zajęć Pole Dance lub Akrobatyki w innym terminie bez podawania przyczyny.

6.7. Klientowi chcącemu skorzystać z zajęć, w przypadku spóźnienia, które przekroczy 5 minut może zostać odmówiony wstęp na zajęcia ze względów bezpieczeństwa, a jego miejsce może zostać udostępnione osobie z listy rezerwowej.

7. Zasady dotyczące treningów personalnych:

7.1. Czas obowiązywania karnetów na treningi personalne jest ściśle określony i wynosi:

– dla 4 godzin maksymalnie 30 dni od daty zakupu

– dla 8 i 10 godzin maksymalnie 60 dni od daty zakupu

7.2. Po upływie terminów ważności niewykorzystane przepadają.

7.3. Odwołanie umówionego treningu personalnego musi nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W każdym innym przypadku Studio zastrzega sobie prawo do uznania treningu, jako odbytego.

8. W przypadku zgubienia Karty Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po weryfikacji danych osobowych oraz numeru Karty Klienta i uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 25 zł brutto.

9. Pracownik Studio ma prawo w każdej chwili zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Studio.

10. W przypadku urazów, kontuzji, złego samopoczucia i innych problemów zdrowotnych, a także ciąży należy poinformować o tym instruktora/trenera przed zajęciami.

10.1. Klient korzysta z usług Studio na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Studio roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała bądź utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studio. Chyba, że zostało to spowodowane przez Studio lub jego personel w sposób. celowy

11. Każdy z  klientów powinien na czas zajęć lub treningów zamykać swoje ubrania w szafce lub zabierać na sale.

11.1. Za rzeczy osobiste klientów pozostawione bez nadzoru Studio nie ponosi odpowiedzialności.

12. W Studio bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą – inne niż te, w którym Klient przyszedł do Studio. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do konkretnego rodzaju zajęć.

13. Na terenie Studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, palenia tytoniu, zażywania sterydów, narkotyków oraz środków odurzających.

14. Na teren sal zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz żucia gumy.

15. Ćwiczący zobowiązani są ćwiczyć w strojach sportowych i korzystać  z ręcznika kładąc go na matach.

16. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia, cen, grafików zajęć oraz instruktorów prowadzących zajęcia. Studio zastrzega sobie także prawo do odwołania zajęć, jeżeli na dany trening przyjdzie mniej niż 5 osób.

17. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych musi być zgodne z ich przeznaczeniem. Klienci zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.

18. Na salach treningowych należy przestrzegać zaleceń oraz uwag instruktorów. Niedopuszczalne są krzyki oraz rzucanie ciężarów, a także zachowania nieprzyzwoite.

19. Osoby przebywające w Studio zobowiązane są do zachowania zrozumienia i tolerancji wobec siebie. Zabroniony jest wulgarny język, agresywne zachowanie lub użycie siły.

20. Fit&More „Więcej niż myślisz!” nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

20.1. W razie wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 20 Fit&More „Więcej niż myślisz!” ma prawo do wyproszenia tych osób ze Studio oraz nałożenia zakazu wstępu do placówki.

21. Za dewastację rzeczy należących do Studio oraz wszelkie świadome działanie na jego niekorzyść Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Studio może odmówić prawa wstępu takiej osoby do placówki.

22. Wykluczenie ze Studio i pozbawienie członkostwa bądź odmowa prawa wstępu do Studio nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

22.1. O wykluczeniu ze Studio lub odmowie prawa wstępu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Fit&More „Więcej niż myślisz!”

22.2. W sytuacji wykluczenia ze Studio nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanej umowy lub karnetu oraz opłata wpisowa.

23. Do sterownia sprzętem, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Fit&More „Więcej niż myślisz.

24. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń zamieszczonych na terenie Studio a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

25. W celu otrzymania faktury za usługi świadczone przez Fit&More „Więcej niż myślisz!” należy w recepcji Studio pozostawić dane do jej wystawienia. Faktury są wystawiane w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

26. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy Fit&More „Więcej niż myślisz!”.

27. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej, a także podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w ogólnodostępnym miejscu w Studio.

28. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

28.1. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

29. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

29.1. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Studio jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

30. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Studio może być objęte monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.

31. Klient zobowiązany jest do zakończenia ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem Studio.

32. Wszelkie wnioski oraz skargi należy kierować na adres biuro@fitmore.pl.

33. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

-20% na pierwszy karnet!

Odbierz -20% rabatu na pierwszy miesiąc karnetu zajęć grupowych!

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Fit&More ul. Grunwaldzka 46, 44-210 Rybnik