1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Fit&More „Więcej niż myślisz!”.

2. Fit&More „Więcej niż myślisz!”, zwane dalej Studio świadczy usługi w zakresie zajęć sportowych, zajęć edukacyjno-sportowych, treningów z ciężarem własnego ciała oraz dietetyki.

3. Z usług Studio mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym możliwość ich wykonywania.

5. W razie zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody oraz za szkody poniesione przez Studio.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Studio wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do Studio bez podawania przyczyny.

8. Klienci, którzy korzystają z usług w Studio są zobowiązani do skorzystania z kart partnerskich honorowanych w Studio, zakupienia wejścia jednorazowego, karnetu lub zawarcia umowy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Godziny otwarcia Studio są dostępne stronie internetowej www.fitmore.pl oraz w Studio.

10. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Studio.

11. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Studio jest kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego i/lub umowy oraz wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tzn. utworzenia konta w systemach teleinformatycznych, a także ewentualnego wydania spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z obiektu oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

12. Wykupiony w Studio karnet, zawarta umowa lub wejściówka są imienne i nie mogę być wykorzystywane przez osoby trzecie.

13. Umowy i karnety są wystawiane na ilość wejść i/lub czas w nich określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Średnią miesięczną ilość wejść dla danej usługi określa cennik znajdujący się www.fitmore.pl/cennik

14. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie możliwość zamknięcia Studio w okresie świątecznym (święta państwowe oraz kościelne), a także w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego przeprowadzane prace remontowe lub z powodów innych, niezależnych od Studio.

15. Karnet, umowa lub wejściówka zakupiony Studio jest aktywowana w momencie zakupu.

16. Czas obowiązywania umów i karnetów ( w tym promocje) liczony jest od daty ich zakupu i nie podlega przesunięciu na inny termin

17. W przypadku dokupienia kolejnej usługi do aktywnej umowy ulega ona przedłużeniu o czas określony w aneksie.

18. Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane karnety i umowy – niewykorzystane treningi nie są podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności umowy bądź karnetu.

19. Cena umowy lub karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

20. Terminy płatności za usługi w Studio są określone w umowie. W przypadku wpłaty po terminie klient traci zniżkę określoną w umowie na cały okres jej trwania.

21. W przypadku zajęć OCR dla dzieci i młodzieży cena określona w cenniku przysługuje klientom, którzy startując w zawodach OCR i Ninja reprezentują klub Fit&More. Start w barwach/pod nazwą innego klubu/marki/stowarzyszenia/związku jest równoznaczny ze wzrostem ceny o 20zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy.

22. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone stosowne oświadczenie.

23. W przypadku zaległości w płatnościach większej niż trzy miesiące Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pełna kwota zadłużenia pozostaje wymagalna i podlega procesowi windykacji.

24. Klientowi przysługuje prawo zawieszenia karnetu lub umowy na okres maksymalnie dwóch miesięcy. Minimalny okres zawieszenia to dwa tygodnie.

24.1. Zawieszenie może być realizowane jedynie w terminach od 1-go do 15-go dnia miesiąca, od 15-go do ostatniego dnia miesiąca lub od 1-go do ostatniego dnia miesiąca.

24.2. Zawieszenie na okres dwóch tygodni jest bezpłatne. Za zawieszenie miesięczne i dłuższe klient jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 39zł/miesiąc.

24.3.. Opłata za zawieszenie powinna zostać uiszczona do każdego, pierwszego dnia miesiąca w okresie zawieszenia.

24.4. Zawieszenie nie działa wstecz i jest skuteczne wyłącznie gdy zostanie zgłoszone w Studio do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jego rozpoczęcie.

24.5. Zawieszenie nie może zostać zrealizowane w pierwszym oraz ostatnim miesiącu trwania karnetu lub umowy.

24.6. W przypadku wypowiedzenia umowy w okresie zawieszenia klient jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za jednomiesięczny okres wypowiedzenia

24.7.W trakcie trwania okresu zawieszenia klientowi nie przysługuje prawo uczestniczenia w zajęciach i treningach realizowanych w Studio.

24.8. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia karnetu lub umowy bez podawania przyczyny.

25. Udostępnienie karnetu, umowy lub wejściówki osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować wykluczeniem Klienta ze Studio bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

26. Klienci zobowiązani są do zapisywania się na wybrane zajęcia poprzez system teleinformatyczny, z którego korzysta Studio.

27. Klient, który posiadający ważną umowę lub karnet może uczestniczyć w dowolnie wybranych zajęciach zgodnie z rodzajem wykupionej usługi określając wcześniej ich dzień i godzinę. Wyjątkiem są sytuacje, w których na zajęcia zapisana jest maksymalna liczba osób określona przez Studio. W takich sytuacjach pierwszeństwo udziału w danych zajęciach mają osoby zapisane wcześniej na te zajęcia.

28. Osoby, które 3 krotnie nie będą uczestniczyły w zajęciach nie odwołując rezerwacji, zostaną pozbawione możliwości dokonywania zapisów przez indywidualnie ustalany okres (maksymalnie 90 dni).

28.1. Odwołana rezerwacja jest skuteczna wyłącznie wtedy gdy została dokonana minimum 5 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć.

28.2. W przypadku braku odwołania rezerwacji uznaje się, iż klient był obecny na zajęciach, a obecność zostaje odliczona z ilości wejść dostępnych w karnecie – dotyczy karnetów z ograniczoną ilością wejść na treningi.

29. W przypadku nieobecności na zajęciach Pole Dance, OCR, Parkour, Kalisteniki lub Akrobatyki istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z odpowiednich zajęć w innym terminie, nie później jednak niż dwa tygodnie od nieobecności. W takim przypadku należy poinformować obsługę Studio o zamiarze skorzystania z zajęć w innym terminie przynajmniej 24 godziny przed danymi zajęciami.

29.1. Możliwość skorzystania z zajęć w innym terminie jest uzależniona od ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Informacje o dostępności miejsc są dostępne w recepcji Studio.

29.2. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości skorzystania z zajęć w innym terminie bez podawania przyczyny.

28. Klientowi chcącemu skorzystać z zajęć, w przypadku spóźnienia, które przekroczy 5 minut może zostać odmówiony wstęp na zajęcia ze względów bezpieczeństwa, a jego miejsce może zostać udostępnione osobie z listy rezerwowej.

30. Czas obowiązywania karnetów na treningi personalne jest ściśle określony i wynosi:

– dla 4 godzin maksymalnie 30 dni od daty zakupu

– dla 8 i 10 godzin maksymalnie 60 dni od daty zakupu

31. Po upływie terminów ważności niewykorzystane przepadają.

32. Odwołanie umówionego treningu personalnego musi nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W każdym innym przypadku Studio zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.

33. W przypadku zgubienia przez klienta indywidualnego hasła do systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Studio jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa hasło zostanie wydane po weryfikacji danych osobowych.

34. Pracownik recepcji Studio ma prawo w każdej chwili zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Studio.

35. W przypadku urazów, kontuzji, złego samopoczucia i innych problemów zdrowotnych, a także ciąży należy poinformować o tym instruktora/trenera przed zajęciami.

36. Klient korzysta z usług Studio na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Studio roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała bądź utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studio. Chyba, że zostało to spowodowane przez Studio lub jego personel w sposób celowy.

37. Każdy z klientów powinien na czas zajęć lub treningów zamykać swoje ubrania w szafce lub zabierać na sale.

38. Za rzeczy osobiste klientów pozostawione bez nadzoru Studio nie ponosi odpowiedzialności.

39. W Studio bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą – inne niż te, w którym Klient przyszedł do Studio. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do konkretnego rodzaju zajęć.

40. Na terenie Studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, palenia tytoniu, zażywania sterydów, narkotyków oraz środków odurzających.

41. Na teren sal zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz żucia gumy.

42. Ćwiczący zobowiązani są ćwiczyć w strojach sportowych i korzystać  z ręcznika kładąc go na matach.

43. Fit&More „Więcej niż myślisz!” zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia, cen, grafików zajęć oraz instruktorów prowadzących zajęcia.

44. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli na dany trening zapisanych jest mniej niż 4 osoby. Uczestnicy o odwołanych zajęciach zostaną poinformowani drogą telefoniczną, mailową lub poprzez SMS nie później niż 30min przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

45. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych musi być zgodne z ich przeznaczeniem. Klienci zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.

46. Na salach treningowych należy przestrzegać zaleceń oraz uwag instruktorów. Niedopuszczalne są krzyki oraz rzucanie ciężarów, a także zachowania nieprzyzwoite.

47. Osoby przebywające w Studio zobowiązane są do zachowania zrozumienia i tolerancji wobec siebie. Zabroniony jest wulgarny język, agresywne zachowanie lub użycie siły.

48. Fit&More „Więcej niż myślisz!” nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

48.1. W razie wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 47 Fit&More „Więcej niż myślisz!” ma prawo do wyproszenia tych osób ze Studio oraz nałożenia zakazu wstępu do placówki.

49. Za dewastację rzeczy należących do Studio oraz wszelkie świadome działanie na jego niekorzyść Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Studio może odmówić prawa wstępu takiej osoby do placówki.

50. Wykluczenie ze Studio i pozbawienie członkostwa bądź odmowa prawa wstępu do Studio nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

50.1. O wykluczeniu ze Studio lub odmowie prawa wstępu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Fit&More „Więcej niż myślisz!”

50.2. W sytuacji wykluczenia ze Studio nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanej umowy lub karnetu oraz opłata wpisowa.

51. Do sterowania sprzętem nagłaśniającym i muzyką uprawniony jest jedynie pracownik Fit&More „Więcej niż myślisz!”.

52. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Studio może być objęte monitoringiem. Nagrania z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.

53. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń zamieszczonych na terenie Studio a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

54. W celu otrzymania faktury za usługi świadczone przez Fit&More „Więcej niż myślisz!” należy w recepcji Studio pozostawić dane do jej wystawienia.

55. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy Fit&More „Więcej niż myślisz!”.

56. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w ogólnodostępnym miejscu w Studio.

57. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

57.1. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

58. Klient zawierając umowę, kupując karnet oraz korzystając z wejścia jednorazowego lub karty partnerskiej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych, podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

58.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych, związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia oraz przechowywanie ich w bazie klientów.

58.2. Klient wyraża zgodę na objęcie monitoringiem przemysłowym w celu związanym z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.

58.3 Klient wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku w czasie prowadzonych zajęć przy użyciu urządzeń przeznaczonych do nagrywania i utrwalania dźwięku i obrazu. Klient jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych.

58.4 Administratorem danych osobowych jest Fit&More „Więcej niż myślisz!” Bartosz Reil NIP: 6423156190, ul. Grunwaldzka 46, 44-210 Rybnik, adres dla doręczeń Bartosz Reil, Jana Pawła II 10B lok. 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

58.5. Zgodnie z art. 37 ust. 2 RODO inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest Bartosz Reil, Jana Pawła II 10B lok. 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

58.6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych o nim danych osobowych oraz żądanie ich poprawiania i usunięcia.

58.7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

59. Klient zobowiązany jest do zakończenia ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem Studio.

60. Wszelkie wnioski oraz skargi należy kierować na adres biuro@fitmore.pl.

61. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

-20% na pierwszy karnet!

Odbierz -20% rabatu na pierwszy miesiąc karnetu zajęć grupowych!

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Fit&More ul. Grunwaldzka 46, 44-210 Rybnik